do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Ulicaceramiczna.pl


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://ulicaceramiczna.pl prowadzony jest przez Ceramika i Rzemiosło Artystyczne Aneta Mazurkiewicz-Busz z siedzibą w Szczecinie, ul.Gryczana 9, NIP: 9551619042, REGON 811042752, działające na podstawie wpisu do prowadzonej przez Ministra Gospodarki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową https://ulicaceramiczna.pl

Definicje:

-Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem https://ulicaceramiczna.pl

-Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

-Sprzedawca – Ceramika i Rzemiosło Artystyczne Aneta Mazurkiewicz-Busz z siedzibą w Szczecinie, ul.Gryczana 9, NIP: 9551619042, działające na podstawie wpisu do prowadzonej przez Ministra Gospodarki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

-Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

-Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

-Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

-Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,

-Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

-Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,

-Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

-Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,

-Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

-Dowód zakupu – paragon, faktura lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu,

-Kupon – stały kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Kupującego do jego realizacji w sklepie internetowym https://ulicaceramiczna.pl prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki procentowej naliczanej od wartości Zamówienia (bez kosztów przesyłki). Kupon jest wielokrotnego użytku i nie podlega wymianie na środki pieniężne,

-Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym,

-Płatności Shoplo – Operatorem usługi Płatności Shoplo (Blue Media) gwarantującym bezpieczeństwo przekazywanych środków pieniężnych jest firma Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, posiadająca status krajowej instytucji płatniczej oraz zgodę NBP na prowadzenie działalności rozliczeniowo – rozrachunkowej.

Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.

-Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §7,

-Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w §5.

Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:

-umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,

-umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,

-prowadzeniu Newslettera.

Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@ulicaceramiczna.pl

W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.

Kupon przyznawany jest przez Sprzedawcę po dokonaniu przez Kupującego pierwszego zakupu w Sklepie internetowym https://ulicaceramiczna.pl

Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym https://ulicaceramiczna.pl, niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1.Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3.Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:

a-złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,

b-złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu,

c-złożenie Zamówienia drogą mailową,

d-złożenie Zamówienia drogą telefoniczną.

Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.

Zamówienia, o których mowa w pkt 3 a), b), c) niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

Zamówienie, o którym mowa w pkt 3 d) niniejszego paragrafu można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, jest wypełnienie przez Kupującego Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta.

Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, jest dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie przez Kupującego dostępnego na stronie Sklepu Formularza zamówienia oraz przesłanie go do Sklepu internetowego.

Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu, jest przesłanie Zamówienia przez Kupującego na adres: sklep@ulicaceramiczna.pl.

Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 d) niniejszego paragrafu, jest kontakt telefoniczny Kupującego ze Sprzedawcą pod numerem tel.: 605 092 055.

Zamówienia, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, złożone w dni powszednie po godzinie 16, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 12 niniejszego paragrafu.

Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), do momentu wysyłki Produktu.

Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi do 10 dni roboczych. Podany czas realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy. W przypadku produktu oznaczonego dostępnością 24h, wysyłka następuje natychmiastowo po złożeniu zamówienia i jego opłaceniu.

Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym, przy czym wynosi on średnio do 14 dni roboczych.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

§3. PŁATNOŚCI

Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:

a-płatność przy odbiorze osobistym,

b-płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy. Na przelew oczekujemy do 3 dni roboczych, w przypadku braku płatności zamówienie jest anulowane,

c-płatność internetowa online – Płatności Shoplo.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

Szybkie przelewy:

* Volkswagen Bank Polska S.A.
* Spółdzielcza Grupa Bankowa
* BGŻ S.A.
* Bank Pocztowy
* dowolny inny bank (użytkownik wybiera opcję Mam konto w innym banku)


d-płatność za pobraniem.

Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, wpłaty za złożone Zamówienia należy dokonać na numer konta: 18 1140 2004 0000 3902 7837 4466, w tytule wpisując numer Zamówienia. Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy.

W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu, opłaty dokonuje się po przejściu na strony internetowe Operatora płatności elektronicznych Blue Media, a dane do przelewu wpisane są automatycznie przez system płatności. Produkty wysyłane są w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości Zamówienia.

W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 3 d) niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są niezwłocznie, nie później niż 24 godziny po złożeniu Zamówienia przez Kupującego (dotyczy sytuacji, w których Produkt dostępny jest w magazynie).

W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w pkt 3 b), c) niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

Powyższy przepis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego o wyczerpaniu zapasów, a Kupujący może nabyć zamawiane Produkty po aktualnej cenie widocznej na stronie internetowej Sklepu lub zrezygnować ze złożonego Zamówienia lub jego części.

§4. DOSTAWA

Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

-odbiór osobisty zamówionych Produktów po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą,

-dostarczenie Produktów na adres Kupującego przez firmę kurierską.

Adres dostarczenia przesyłki podawany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

Koszty dostawy ponosi Kupujący.

Sprzedawca zobowiązuje się pokryć koszty przesyłki na terytorium Polski, jeżeli powyższe zostało zastrzeżone w opisie Produktu, dostępnym na stronie internetowej Sklepu https://ulicaceramiczna.pl

Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia. W przypadku wysyłki poza granice kraju koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie na podstawie szacunkowego ciężaru paczki i kraju przeznaczenia.

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.

Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

§5. REKLAMACJA

Kupujący, niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) obowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń Produktów, należy sporządzić protokół szkody, który będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku konsumentów, Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności przewoźnika. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w przeciągu 14 dni od daty stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową.

Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 2.

Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.

Reklamacje z dopiskiem „Reklamacja” należy kierować na adres:

Ulicaceramiczna.pl
ul. Gryczana 9
70-787 Szczecin

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną. Powyższe dotyczy wyłączenie konsumentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności elektronicznych, należy kierować do Operatora płatności Shoplo. Reklamacje możesz zgłosić pod adresem mailowym: platnosci@bm.pl, telefonicznie 58 7604 844 (w godzinach pracy Działu Obsługi Klienta – 7-22) lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie:

https://platnosci.bm.pl/#skont...

Możesz również przesłać zapytanie do BOK Shoplo korzystając z formularza dostępnego na stronie:

http://www.shoplo.com/pl/conta... ,

mailowo: help@shoplo.com lub telefonicznie pod numerem 22 873 83 43 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17). 

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§6. WYMIANA

Klient ma prawo wymiany produktu na inny model, kolor lub wzór. Warunkiem wymiany jest odesłanie nowego, niezniszczonego i dobrze zabezpieczonego do podróży produktu na adres sklepu:

Ulicaceramiczna.pl
ul. Gryczna 9
70-787 Szczecin

Wymiana przysługuje Kupującemu w przeciągu 14 dni od daty dnia otrzymania towaru. Kupujący wymienia produkt na własny koszt. Koszt wysyłki nowego produktu pokrywa Sprzedawca.

§7. GWARANCJA

Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją, której udziela Sprzedawca.

Okres gwarancyjny oraz szczegóły procedury gwarancyjnej określone zostały w karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktu.

Gwarancja obowiązuje pod warunkiem, że Produkt był użytkowany zgodnie z celem jego przeznaczenia.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne Produktu w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświ

adczenia przez Kupującego oraz odesłanie go wraz ze zwracanym produktem, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.

Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (sklep@ulicaceramiczna.pl) o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy. Prosimy również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy wraz ze zwracanym towarem.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu otrzymaną od Państwa płatność za zakupiony i zwrócony towar, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy od Państwa zwrócony towar.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

"Darmowa dostawa" jest promocją, która obowiązuje tylko i wyłącznie w przypadku zakupu towarów i braku odstąpienia przez Klienta od umowy w okresie ustawowym. W przypadku odstąpienia Kupującego od umowy w okresie ustawowym wynoszącym 14 dni, zwrot środków nastąpi z potrąceniem kwoty kosztów dostawy zakupionych towarów.

Koszt wysyłki reklamowanego produktu, przy uznaniu reklamacji na korzyść Kupującego, Sprzedawca zobowiązany jest pokryć jej kosztów.

Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

§9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Kupujący, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).

Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w §1 pkt 4 niniejszego Regulaminu.

Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.

Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego https://ulicaceramiczna.pl

§10. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego https://ulicaceramiczna.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego https://ulicaceramiczna.pl tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego https://ulicaceramiczna.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Kupującemu spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody i tym samym wysokość roszczenia Kupującego, nie może przewyższać wartości zakupionego Produktu, w związku z którym wystąpiła szkoda. Powyższe nie dotyczy Kupujących będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku:

-uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowej eksploatacji, montażu, rekonfiguracji, konserwacji, przechowywania lub transportu,

-uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad, korzystania z Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Kupującego,

-uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad,

-działania Siły wyższej, tj. zdarzeń losowych niemożliwych do przewidzenia i do zapobieżenia, np. huragan, powódź, pożar itp.

Za wszelkie szkody powstałe w wyniku naruszenia przez Kupującego postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego, odpowiada Kupujący.

Sprzedawca nie ponosi względem Kupującego odpowiedzialności za ewentualnie powstałą szkodę (damnum emergens) i utracone korzyści (lucrum cessans), w tym nie jest zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych na rzecz Kupującego. Powyższe nie dotyczy Kupujących będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność działania systemów transakcyjnych dostarczanych przez Shoplo.pl. Wszelkie roszczenia związane z realizacją transakcji obsługiwanych przez płatności Shoplo należy kierować wyłącznie do Operatora płatności Shoplo.

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

Zwroty Produktów w przypadku postępowania gwarancyjnego, reklamacyjnego lub w związku z odstąpieniem od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem, nie będą przyjmowane.

Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, sądem właściwym do rozwiązania sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Zapis pkt 4 niniejszego paragrafu, nie dotyczy Kupujących będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), dla których właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.

Regulamin obowiązuje od dnia 25 marca 2019 roku.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium